Porsche Centrum Katowice LELLEK

Obowiązek informacyjny

Przetwarzanie danych osobowych

Jak przetwarzamy Twoje dane?  (Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej RODO)

 1. Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz korespondencyjne, dane dot. Twojej aktywności na naszych stronach internetowych (to co wyświetlasz, klikasz), a jeśli jesteś naszym klientem to także dane dot. ofert, zamówień oraz zawartych umów, nr VIN, dane dot. samochodu oraz generowane przez samochód, historia samochodu, dane lokalizacyjne, dane dot. reklamacji, dane finansowe (numer rachunku bankowego, dane dot. finansowania produktów);
 2. Współadministratorzy oraz cele i podstawy przetwarzania.  W związku z wyrażeniem zgody w celu marketingowym:

Kto:

 • Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP)
 • Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG z siedzibą w Stuttgarcie, 730623 Stuttgart, Niemcy, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Stuttgarcie pod numerem HRB-Nr. 730623
 • Porsche Central and Eastern Europe s.r.o. z siedzibą w Pradze, Radlicka 751/113E, 158 00 Praha 5, Czechy, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Pradze pod numerem ICO: 28364023,
 • Porsche Connect GmbH z siedzibą w Stuttgarcie, Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, Niemcy, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Stuttgarcie pod numerem HRB-Nr.: 730595,

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej:

 • w celu oferowania Tobie produktów i usług marki PORSCHE oraz akcesoriów, produktów i usług motoryzacyjnych powiązanych z marką PORSCHE (marketing) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu dobierania ofert produktów i usług marki PORSCHE oraz akcesoriów, produktów i usług motoryzacyjnych powiązanych z marką PORSCHE pod kątem Twoich potrzeb, zainteresowania, profilu – tj. w celu profilowania, w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegającego na  zestawianiu Twoich danych w zakresie udzielonej zgody, pochodzących z różnych źródeł (w tym danych zebranych przez VGP, Autoryzowanego Dealera, stron internetowych)  i przypisanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Tobie reklam lub ofert odpowiadających Twojemu profilowi. Jeśli w jakimś zakresie skierowana do Ciebie reklama lub oferta nie odpowiada Twoim potrzebom lub zainteresowaniom, bądź powinniśmy uwzględnić inne czynniki,  skontaktuj się z nami  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu realizacji działań posprzedażowych polegających na analizie i badaniu satysfakcji klienta, zainteresowania marką, produktami i usługami marki PORSCHE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych, dokonywania rozliczeń wewnętrznych między VGP, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Porsche Central and Eastern Europe s.r.o., Porsche Connect GmbH,  Autoryzowanym Dealerem oraz prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych, prowadzenia bazy klientów łączącej dane z różnych systemów i źródeł  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych VGP:  Możesz skontaktować się z IOD VGP pod adresem e-mail iod@vw-group.pl, a także pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 z dopiskiem „IOD”; możesz skontaktować się także z pozostałymi Administratorami za pośrednictwem IOD VGP.
 2. Odbiorcy danych: odbiorcami Twoich danych osobowych będą  firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń, call center, audytorzy, a w zakresie celu marketingowego także Autoryzowani Dealerzy, których aktualna lista i dane kontaktowe znajdują się na stronie http://porsche.pl/porsche-w-polsce/
 3. Dane możemy udostępnić spółkom z grupy oraz Volkswagen Bank Polska S.A., Volkswagen Leasing GmBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. ( w przypadku istnienia podstawy prawnej);.
 4. Okres przechowywania: Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu z Tobą, a jeśli cofniesz zgodę to do momentu cofnięcia zgody. Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Ciebie zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,  w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat;
 5. Pouczenie o prawach: masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przez kontakt na adres info@porsche.pl do 24.05.2018 r., a od 25.05.2018 r. poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej www.vw-group.pl/pl/prywatnosc, a także u  Autoryzowanego Dealera Porsche, u którego wyraziłeś zgodę; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możesz zrealizować swoje prawa wobec Współadministratorów także przez kontakt na adres email: daneosobowe@vw-group.pl;
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu: masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Masz prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 7. Prawo do skargi: masz prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25.05.2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 8. Źródło pochodzenia danych: dane udostępnianie przez Ciebie, dane zebrane i udostępnione przez lub w imieniu Administratorów (dane korespondencyjne jak wyżej), dane na podstawie dokumentów, dane pochodzące ze stron internetowych, w tym plików cookies; w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z także z publicznych rejestrów CEIDG oraz KRS.

   

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

  Artur Górecki 

  E-mail: iod@lellek.com.pl

  Adres: LELLEK Sp. z o.o., ul. Opolska 2c, 45-960 Opole z dopiskiem "IOD".

Więcej

do góry